جمع سفارش:

فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

شماره كارت بانك شهر 5047061026806295 به نام علي محمد خاني
 شماره حساب بانك شهر 700806129097 به نام علي محمد خاني
 شماره كارت بانك ملت 6104337969815180 به نام علي محمد خاني
 شماره حساب بانك ملت 3308278393 به نام علي محمد خاني