جمع سفارش:


ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ راهنمای کاربردی مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۵-۶ ۲۷۶ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ ایمنی بیمار ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۴۵-۹ ۱۹۸ آوای قلم ۳۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ آشنایی با بیرینگ‌های غلتشی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۷-۶ ۱۲۴ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۳-۴ ۱۵۲ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ تحلیلی بر آینده و نسل آتی بازارهای امنیت سایبری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۹-۷ ۱۳۲ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ شناخت اکوسیستم زﻧﺠﯿﺮهﺑﻠﻮﮐﯽ ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۲-۷ ۱۶۰ آوای قلم ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ نگاهی تحلیلی بر معماری فناوری زنجیره‌بلوکی و بررسی پلتفرم‌های منتخب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۹-۷ ۲۷۴ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ ارزیابی امنیت اطلاعات، نگاهی تحلیلی بر معیارهای سنجش امنیت ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۶-۴ ۰ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ ﻫﮏﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌتی : رﻣﻮز و راهﺣﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿتی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۳-۲ ۵۲۸ آوای قلم ۱,۰۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ رده تهدید و حفاظتی حیات وحش ایران در IUCN، CITES و قوانین ملی ایران به انضمام معیارهای IUCN با صفحات رنگی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۰-۱ ۱۸۰ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ مبانی حکمرانی آب (چارچوبی برای مدیریت جامع آب) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۰-۳ ۲۴۸ انتشارات آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی) (GIS در مطالعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با DVD ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۶-۸ ۲۴۸ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ اکولوژی سیمای سرزمین شهری(شبکه‌های محیط زیستی و کیفیت زندگی) ۹۷۸-۶۷۱۰-۴۵-۱ ۲۰۶ آوای قلم ۴۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ 20 مهارت ضروری در GIS ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۴۳۵ ۱۷۴ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ مدیریت برون ‌سپاری در صنعت آب و فاضلاب بر اساس استاندارد بین‌ المللی ایزو (ISO 37500: 2014) ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۲۵۱ ۱۹۲ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ اصول مهندسی و مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۴۲-۸ ۳۰۴ آوای قلم ۶۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ ارزیابی میدانی تاسیسات مخازن آب شرب ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۳-۸ ۱۴۸ آوای قلم ۲۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ نیترات در آب شرب و ارزیابی فنی اقتصادی روش‌های حذف آن ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۹-۹ ۳۲۰ آوای قلم ۵۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سایت پردازش پسماند با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۲-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰ مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت محیط ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۳-۷ ۹۶ آوای قلم ۲۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱ قوانین جدید بازاریابی سبز(استراتژی‏ها، ابزارها و گرایشات برای نشان تجاری پایدار) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۶-۹ ۲۸۰ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲ انفجار و تجهیزات ضد انفجار: (ابزار دقیق در مناطق خطرناک) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۹-۰ ۲۵۱ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳ In Proper Balance: Eco-friendly Mining in Islamic Countries ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۸-۲ ۱۲۸ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴ اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۷-۶ ۱۹۲ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵ پلت چوبی: منبع انرژی تجدیدپذیر (از تولید تا مصرف) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۷-۵ ۵۶۵ آوای قلم ۹۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶ الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلاب حذف آلاینده‌ها، نمک زدایی آب‌های لب شور و تصفیه فاضلاب‌های صنعتی ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۷۷-۱ ۲۲۰ آوای قلم ۳۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷ تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی قسمت چهارم برگرفته از فصل دوازدهم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۵-۲ ۱۷۴ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸ بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دانشجویان رشته‌های بهداشتی نظیر بهداشت مواد غذایی، بهداشت محیط،بهداشت حرفه‌ای، بهداشت عمومی، .............) ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۱-۴ ۸۷ خانیران ۲۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹ شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۵-۲ ۱۷۶ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰ عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۳-۸ ۱۷۳ خانیران ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱ نقش فرایندهای تصفیه فاضلاب و لجن در حذف ترکیبات مختل‌کننده غدد درون‌ریز ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۴-۵ ۳۴۲ آوای قلم ۴۵۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲ اصول علمی و کاربردی فرایندهای انعقاد، لخته‌سازی و جذب در تصفیه آب ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۶-۱ ۱۲۰ آوای قلم ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳ اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۸-۰ ۲۱۰ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴ مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبیعی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۶-۶ ۶۸ خانیران ۱۴۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵ کاربرد پسماندهای طبیعی و صنعتی در مخلوط آسفالتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۹-۷ ۹۸ خانیران ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶ درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، اماکن عمومی و مواد غذایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۷-۳ ۱۳۷ خانیران ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷ راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست- جلد دوم (آلودگی هوا) جلد دوم ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۸۸-۴۵-۹ ۱۸۶ خانیران ۴۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸ کاهش اثر انتشار گازهای محل دفن پسماند ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۸-۳ ۱۶۱ خانیران ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۹ سیمای خرد در آیینه ی سرنوشت گشت و گذاری در شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۲-۱ ۳۷۰ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۰ اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آبخیز قسمت دوم برگرفته از فصل سوم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۴-۲ ۱۳۷ خانیران ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۱ سیستم‌های تصفیه طبیعی برگرفته از فصل پانزدهم کتاب AWWA ‭ ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۲-۸ ۶۸ خانیران ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۲ مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأثیر آنها در راندمان تصفیه قسمت سوم برگرفته از فصل چهارم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۳-۵ ۱۱۸ خانیران ۲۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۳ استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آشامیدنی برگرفته از فصل شانزدهم کتاب AWWA‮‏‫ ‭ ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۱-۱ ۱۰۴ خانیران ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۴ ترانه، مرا باور کرد ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۴-۷ ۱۶۰ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۵ راهنمایی برارگونومی دوچرخه سواری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۸-۹ ۴۸ آوای قلم ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۶ اصول و روش‌های گندزدایی، ضدعفونی و استریلیزاسیون ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۵-۴ ۳۳۶ آوای قلم ۵۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۷ آلاینده‎های میکروپلاستیک ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۰-۹ ۳۵۸ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۸ مجموعه سوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای مبحث تهویه صنعتی (سالهای 79تا98) ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۲-۳ ۲۵۳ آوای قلم ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۹ مجموعه سوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای مبحث عوامل شیمیایی (سالهای 79تا98) ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۱-۶ ۲۸۶ آوای قلم ۴۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۰ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت محیط Environmental Health Engineering Technical Terms and Concepts ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۰-۴ ۱۳۵ خانیران ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۱ نکات کلیدی مدیریت پسماند (پوشش کامل مطالب کنکوری کتاب مدیریت پسماند چوپانگلوس) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۸-۱ ۱۵۶ خانیران ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۲ به‌ سلامتی، بلای سلامتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۹-۸ ۷۴ خانیران ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۳ راهنمای کاربردی روش‌های کنترل میکروارگانیسم‌های فرصت‌طلب بیمارستانی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۷-۲ ۱۴۲ آوای قلم ۱۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۴ آموزش عملی مفاهیم کاربردی در علوم محیط زیست (یادگیری پویا، آزمایش‌ها و مجموعه مفاهیم و سوالات کاربردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۲-۷ ۲۸۴ آوای قلم ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۵ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت ششم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۲۰-۴ ۴۱۹ خانیران ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۶ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت پنجم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۹-۸ ۳۴۹ خانیران ۶۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۷ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت چهارم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۸-۱ ۴۶۰ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۸ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت دوم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۱۷-۴ ۳۵۷ خانیران ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۹ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت اول ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۶-۷ ۴۴۵ خانیران ۸۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۰ مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی جلد دوم ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۵-۳ ۵۳۶ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۱ شیمی فیزیک فوم آتش‌نشانی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۹-۶ ۳۱۶ آوای قلم ۷۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۲ زیست فناوری در محیط زیست (اصول، مبانی و کاربردها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۴-۱ ۲۰۸ آوای قلم ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۳ زیرساخت داده های مکانی(ایده تا اجرا) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۳-۴ ۱۳۸ آوای قلم ۱۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۴ مجموعه سوالات طبقه بندی بهداشت وبازرسی گوشت ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۷-۳ ۱۲۶ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۵ شارلاتانها (مروری بر تشخیص و درمان توسعه نیافتگی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۰-۳ ۱۰۴ آوای قلم ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۶ رنگ های خوراکی طبیعی مورد مصرف در مواد غذایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۴-۲ ۱۲۰ آوای قلم ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۷ اصول و مبانی یادگیری عمیق ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۶-۶ ۳۵۲ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۸ دستور عمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۱-۲ ۷۹ آوای قلم ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۹ برنامه نویسی امن گوشی های هوشمند همراه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۶-۵ ۲۳۰ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۰ آلودگی میکروبیولوژیکی منابع آبی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۵-۹‬‬‬ ۱۹۸ آوای قلم ۱۲۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۱ مدیریت جامع پسماندهای صنعتی و خطرناک به همراه فهرست پسماندهای شناسایی شده در ایران ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۷-۴ ۴۹۶ خانیران ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۲ مهندسی آب و فاضلاب – مهندسی فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۹-۰ ۲۶۹ خانیران ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۳ راهنمای برآورد هزینه برای تأسیسات تصفیه آب ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۴-۳ ۱۶۷ خانیران ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۴ مدیریت کالاهای خطرناک ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۲-۸ ۵۲۵ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۵ بیوفیلم، انسداد و خوردگی بیولوژیکی با رویکرد صنعت آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۱-۱ ۱۲۴ آوای قلم ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۶ آشنایی با اصول طراحی، تجهیز و توسعه بیمارستان ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۳-۵ ۲۷۹ آوای قلم ۴۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۷ پنج داستان عاشقانه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۹-۸ ۹۲ آوای قلم ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۸ راهنمای تخمین بارآلودگی در مدیریت منابع آب (روش ضرایب راهبردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۳-۶ ۱۴۸ خانیران ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۹ تهویه طبیعی در خانه های چهارصفه ی یزد ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۰-۴ ۱۱۰ آوای قلم ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۰ میکروبیولوژی محیط زیست ( دستورالعمل آزمایشگاهی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۸-۲ ۲۳۷ خانیران ۲۱۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۱ English for Environmental Health Engineering Studentsازبان نگلیسی برای دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۲-۹ ۱۰۶ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۲ مکانیک سیالات و هیدرولیک(ویژه رشته های بهداشت محیط و محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۳-۶ ۴۲۳ آوای قلم ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۳ سنجش و ارزیابی در برنامه ریزی استفاده از سرزمین ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۵-۱ ۲۲۶ آوای قلم ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۴ میکروجلبک ها و تثبیت زیستی CO2 (مدل سازی، پیش بینی و کنترل) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۷-۶ ۱۴۸ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۵ دستورالعمل راهبردی ایستگاه های انتقال و اماکن دفن بهداشتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۶-۸ ۱۶۰ آوای قلم ۱۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۶ مجموعه سوالات برنامه ریزی محیط زیست به همراه پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۲-۰ ۱۵۰ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۷ نجات زمین با بازیافت ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۷-۵ ۳۰ آوای قلم ۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۸ مبانی مطالعه و کمی سازی ساختارسیمای سرزمین به همراه راهنمای نرم افزار4.2 FRAGSTATS ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۰-۵ ۱۵۴ آوای قلم ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۹ اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکه ها ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۸-۲ ۴۲۴ آوای قلم ۶۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۰ مکانیک سیالات و هیدرولیک بر اساس سرفصل های مهندسی بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۶-۸ ۴۳۸ خانیران ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۱ شهرهای امن : ( اصول راهنمایی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۳-۷ ۳۰۰ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۲ ایمنی شناسی برای مامایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۴-۴ ۱۷۳ خانیران ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۳ شناخت استعداد سرزمین در فلات ایران ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۴-۴ ۱۶۰ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۴ راهنمای عملی ممیزی برنامه ایمنی آب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۱-۳ ۱۷۴ آوای قلم ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۵ طراحی،برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت اول: تصفیه اولیه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۹-۰ ۴۶۳ آوای قلم ۶۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۶ مروری بر مباحث مبانی برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۳-۷ ۲۳۸ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۷ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)در تاسیسات و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۳-۸ ۳۴۴ آوای قلم ۲۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۸ آب شیرین کن های خورشیدی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۰-۶ ۱۳۵ آوای قلم ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۹ روانشناسی یادگیری و ارتباط با کودک ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۵-۱ ۷۰ خانیران ۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۰ آب خاکستری (ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۱-۳ ۱۰۰ خانیران ۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۱ طراحی اکولوژیک رودکنارها (احیای رودخانه ها، مرتبط کردن جوامع با هم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۰-۶ ۳۹۷ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۲ فاضلاب های صنعتی (مبانی تصفیه، استفاده مجدد ،آزمایشات) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۷-۶ ۳۳۵ خانیران ۷۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۳ مهندسی آب و فاضلاب تصفیه فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) از سال74تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۶-۷ ۲۱۳ خانیران ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۴ اندازه گیری آلاینده های هوا با رویکرد دستگاه های اندازه گیری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۰-۷ ۲۸۶ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۵ آموزش کاربردی نرم افزار R (ویژه دانشجویان رشته¬های مختلف (با تاکید بر رشته بهداشت محیط و گرایش¬های محیط زیست) ۹۷۸-۶۹۹-۷۵۴۲-۵۱-۴ ۱۲۶ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۶ امنیت آب شهری با رویکرد مدیریت ریسک (جلد دوم) با CD همراه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۵-۴ ۴۶۰ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۷ یک تکه کاغذ (داستان های کوتاه و تاثیرگذار) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۶-۹ ۶۴ خانیران ۵۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۸ نیزار و نقش آن در تصفیه فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۵-۲ ۱۲۹ خانیران ۲۴۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۹ دفع و مدیریت پسماند (عوامل بیماریزا و بیماری ها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۱-۴ ۲۰۰ خانیران ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۰ آلودگی خاک ( منشا، پایش و پالایش) مرجع درسی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۱-۱۴-۵ ۳۱۶ خانیران ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۱ بهره برداری از سامانه های کلرزنی و مقابله با حوادث مربوطه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۷-۷ ۱۶۸ آوای قلم ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۲ راهنمای عیب یابی تجهیزات آب و فاضلاب (قسمت اول) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۲-۱ ۱۲۰ آوای قلم ۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۳ مقدمه ای بر مدیریت سانحه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۹-۱ ۲۱۳ آوای قلم ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۴ مبانی ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۵-۳ ۳۹۰ آوای قلم ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۵ فیلترها در تصفیه آب (دانش و مهندسی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۳-۹ ۴۵۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۶ بررسی رفتارهای خشن و آنی حریق ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۸-۴ ۲۰۰ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۷ مجموعه پرسش های چهار گزینه یی آب و فاضلاب و بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۶-۰ ۳۹۰ آوای قلم ۲۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۸ راهنمای کاربردی اجرای قانون برگزاری مناقصات در مدیریتِ برون سپاریِ فعالیتها با تمرکز بر فرآیندهای زیست محیطی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۴-۶ ۱۲۳ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۹ طراحی فرآیند های مختلف تصفیه خانه فاضلاب (راهنمای محاسبات و طراحی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۳-۸ ۱۸۴ خانیران ۳۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۰ تحلیل پتنتِ کاربرد نانومواد در پاکسازی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۲-۱ ۲۰۶ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۱ بیماری کبد چرب و فعالیت بدنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۰-۷ ۱۳۸ خانیران ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۲ پسماند و تغییر اقلیم روند جهانی و چارچوب راهبردی گردآوری شده توسط: UNEP ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۱-۵‬ ۱۳۲ آوای قلم ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۳ مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی - درمانی (ویرایش دوم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۲-۳ ۵۱۶ آوای قلم ۶۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۴ کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در طراحی و مدل سازی مطالعات محیط زیست با CD ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۰-۸ ۱۴۴ آوای قلم ۲۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۵ تئوری انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۷۴۳-۱-۹ ۱۹۷ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۶ شیرابه زباله ، راهکارها و روشهای تصفیه آن ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۹-۱ ۱۲۷ خانیران ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۷ وتلند های مصنوعی جریان عمودی ( سیستم های مهندسی اکولوژی برای تصفیه فاضلاب و لجن ) با صفحات رنگی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۸-۴ ۳۵۷ خانیران ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۸ مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) محیط زیست¬ گرایش آلودگی های محیط زیست به همراه پاسخنامه تشریحی و سوالات مکمل ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۱-۶ ۲۷۰ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۹ راکتورهای بیولوژیکی دفن پسماند ( خصوصیات، طراحی، ساخت و پایش) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۰-۹ ۲۷۸ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۰ آزمون های کارور رایانه ICDLدرجه 2 بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مطابق استاندارد بنیاد جهانی ICDL ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۹-۲ ۱۰۶ آوای قلم ۱۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۱ مقدمه ای بر مفاهیم پایه اکولوژی سیمای سرزمین با کاربرد در برنامه ریزی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۷-۸ ۱۸۰ آوای قلم ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۲ تکنیک های شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در محیط های صنعتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۷-۰ ۱۴۰ آوای قلم ۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۳ کارخانه های قارچی (بررسی عملکرد و کاربرد قارچ ها در محیط زیست و صنعت) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۸-۵ ۲۱۲ آوای قلم ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۴ اکولوژی انسانی مفاهیم بنیادی برای توسعه پایدار ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۴-۸ ۲۷۰ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۵ مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۶-۱ ۲۵۶ آوای قلم ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۶ دستورکار آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (بر اساس کتاب استاندارد متد) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۹-۴ ۱۲۴ آوای قلم ۲۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۷ ارزیابی محیط زیستی : مفاهیم و روش ها ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۷-۹ ۲۲۴ آوای قلم ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۸ برنامه ریزی در مقیاس منظر ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۷-۷ ۲۴۰ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۹ مجموعه تست ها و نکات طبقهبندی تصفیه آب ویژه آزمون های دوره کارشناسی ارشد و PhD برگرفته از کتب تصفیه آب ( AWWA، آلن توارت، قسیم، همر، مکگی، کاوامورا ) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۶-۰ ۳۷۷ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۰ مدیریت سبز (مفاهیم، روش ها و مدل های کاربردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۱-۵ ۲۷۹ خانیران ۶۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۱ راهنمای دارو درمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه پروتکل های دارودرمانی در بخش های مراقبت ویژه برای پزشکان و پرستاران ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۴-۶ ۲۱۸ خانیران ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۲ مجموعه سوالات چهارگزینه ای میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های دوره کارشناسی ارشد و PhD برگرفته از کتاب بیتون ترجمه حسین میرهندی و مهناز نیک آئین ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۵-۳ ۱۱۶ خانیران ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۳ آلودگی های محیط زیست آلودگی صنعتی (صوت، ارزیابی و پرتو)ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۱-۴ ۱۷۴ خانیران ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۴ آلودگی های محیط زیست آلودگی پسماند ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۳-۹ ۲۹۱ خانیران ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۵ کلیات بهداشت محیط ( 1) - صدا و صوت بهداشت پرتوها نور و ارزیابی اثرات توسعه ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری از سال 74تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۲-۹ ۲۹۵ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۶ کلیات بهداشت محیط ( 2)- مبارزه با ناقلین بهداشت شناگاه ها بهداشت مواد غذایی و گندزداها- و یژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری phdاز سال74 تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۴-۳ ۱۵۵ خانیران ۴۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۷ مهندسی آب و فاضلاب مهندسی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D آز مون های سال 1374الی 1398 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۵-۱ ۲۹۴ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۸ مهندسی آب و فاضلاب شیمی آب و فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری( ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۵-۲ ۱۸۸ خانیران ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۹ مهندسی آب و فاضلاب میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۸-۳ ۱۹۲ خانیران ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۰ آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.Dاز سال 74 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۰-۵ ۳۵۲ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۱ آلودگی های محیط زیست آلودگی خاک(ضایعات،پسماندهای صنعتی و سموم) ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۲-۱ ۱۶۴ خانیران ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۲ تجربیات خدمات الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۶-۲ ۳۶۸ آوای قلم ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۳ فناوری اطلاعات برای زندگی بهتر: راهبردهایی برای استفاده از رایانه، تبلت و گوشی هوشمند ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۶-۳ ۱۹۲ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۴ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست (کلیه گرایش ها) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۴-۸ ۲۱۲ خانیران ۳۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۵ مدیریت ایمنی و سلامت روان در محیط کار ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۲-۴ ۲۶۴ خانیران ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۶ اصول و کاربرد سیستم های گیاهان آبزی در تصفیه فاضلاب: فناوری گیاه پالایی آبی جلد اول ۹۷۸ ۹۶۴--۲۸۲۶-۸۸-۹ ۳۲۲ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۷ آلودگی نوری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۸-۷ ۳۵۲ آوای قلم ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۸ یک تکه آسمان ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۲-۶ ۳۰ آوای قلم ۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۹ لحظه ی پرواز ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۴-۰ ۲۴ آوای قلم ۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۰ سقوط به اعماق زمین ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۶-۴ ۳۲ آوای قلم ۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۱ رویای قطره ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۲-۸۶-۵ ۱۶ آوای قلم ۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۲ مشخصات تجهیزات فنی و ایمنی سامانه های کلرزنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۴-۹ ۱۱۱ آوای قلم ۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۳ راهنمای یکپارچگی سرمایه در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۸-۸ ۳۶۴ آوای قلم ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۴ راهنمای نمونه برداری و آنالیز پسماند و کمپوست مطابق سرفصل آزمایشگاه عملی دروس پسماند شهری و صنعتی و کمپوست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۵-۷ ۳۵۴ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۵ نانوذرات در چرخه آب (ویژگی ها، تجزیه، تحلیل و اثر بر محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۰-۱ ۳۲۴ آوای قلم ۱۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۶ مدیریت زیست محیطی رواناب های شهری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۵-۷ ۱۵۱ آوای قلم ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۷ آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۷-۱ ۱۵۴ آوای قلم ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۸ درسنامه جامع میکروبیولوژی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۵-۴ ۳۴۸ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۹ مهندسی آب و فاضلاب مکانیک سیالات ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری)ph.D( ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۹-۱ ۲۵۵ خانیران ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۰ آلودگیهای محیط زیست آلودگی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)آز مون های سال 1374الی 1398 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۷-۵ ۳۰۲ خانیران ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۱ مواد زائد جامد ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۳-۹ ۱۱۴ خانیران ۳۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۲ کلیات مهندسی بهداشت ( مبارزه با ناقلین، بهداشت پرتوها، سر و صدا) ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۹-۲ ۱۲۲ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۳ درسنامه جامع فیزیولوژی ویژه آزمونهای کارشناسی ناپیوسته ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۵-۳ ۱۵۶ خانیران ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۴ مجموعه پرسش و پاسخ فیزیولوژی ویژه آزمونهای کارشناسی ناپیوسته ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۶-۰ ۲۲۵ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۵ مهندسی آب و فاضلاب جلد سوم تصفیه فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۰-۸ ۱۷۵ خانیران ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۶ مهندسی آب و فاضلاب جلد اول تصفیه آب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۷-۷ ۱۴۰ خانیران ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۷ آلودگی هوا و کنترل آن ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۲-۲ ۱۲۵ خانیران ۳۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۸ مهندسی آب و فاضلاب جلد پنجم میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۷-۸ ۸۸ خانیران ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۹ مهندسی آب و فاضلاب جلد دوم هیدرولیک و پمپ ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۱-۵ ۱۲۱ خانیران ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۰ مهندسی آب و فاضلاب جلد چهارم شیمی آب و فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۶-۱ ۸۵ خانیران ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۱ کلیات بهداشت عمومی(بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و گندزداها)ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۸-۵ ۷۸ خانیران ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۲ اخلاق حرفه ای ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۹-۵ ۲۴۶ آوای قلم ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۳ کتاب های رنگین کمان همسایه میز به میز ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۳-۰۱-۹ ۱۶ آوای قلم ۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۴ 2000 نکته از آلودگی های محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۸-۸ ۲۱۲ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۵ راهنمای جامع آزمایش های آب برای علوم و مهندسی محیط زیست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۷-۲ ۱۳۴ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۶ راهنمای سیستمهای آبرسانی با جریان ثقلی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۲-۶ ۲۸۶ آوای قلم ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۷ سفر به فراسو بر بال پروانه ها اثبات ملکوت آسمان سفر یک جراح مغز و اعصاب به عوالم پس از مرگ ۹۶۷-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۶-۴ ۱۶۵ آوای قلم ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۸ راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۲-۳ ۱۷۱ خانیران ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۹ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای برگزیده مهندسی فاضلاب (متکف و ادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۹-۳ ۱۲۴ خانیران ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۰ آشنایی با گندزداها و روشهای تعیین حساسیت ضد میکروبی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۱-۶ ۱۴۳ خانیران ۳۱۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۱ مکانیک سیالات و هیدرولیک (برای دانشجویان رشته های بهداشت و محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۷-۹ ۲۱۸ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۲ گندزدایی آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۱-۷ ۱۸۰ خانیران ۳۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۳ نگاهی به مشکلات سالمندی (تعادلی و سقوط) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۳-۰ ۱۵۹ خانیران ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۴ خودآموز گام به گام و تصویری گواهینامه بین المللی راهبری کامپیوتری: مهارت اول ICDL5 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسخه 5 ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۲-۰ ۱۶۰ خانیران ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۵ راهنمای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مراکز بیمارستانی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۵-۵ ۲۲۴ خانیران ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۶ آلودگی هوا ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۱-۸ ۲۰۲ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۷ ارتقا, و بهسازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۸-۶ ۲۲۱ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۸ راهنمای استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۹-۴ ۲۰۰ خانیران ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۹ پدیده تغذیه گرایی (اوتریفیکاسیون)درمنابع آب سطحی(دلایل,پیامد ها و مدل سازی) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۸-۹۴-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۰ مقدمه ای بر شناخت ردپا ها در برنامه ریزی محیط زیست(با تاکیدبرردپای آب) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۵-۸ ۱۵۲ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۱ تصفیه و دفع لجن فاضلاب ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۹-۶ ۲۸۴ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۲ راهنمای تعیین آب شستگی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۵-۹ ۲۷۲ آوای قلم ۱۶۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۳ مدیریت و هدایت پایان نامه دکتری راهنمای استادان و دانشجویان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۳-۳ ۱۸۴ آوای قلم ۱۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۴ تصفیه فاضلاب صنعتی(منابع,مشخصات و تصفیه) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۳-۱ ۳۸۶ خانیران ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۵ اصول طراحی بهره برداری و مدیریت گازهای لندفیل ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۶-۲ ۱۱۲ خانیران ۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۶ اصول بهداشت,ایمنی و محیط زیست (HSE( ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۵-۶ ۶۵۰ خانیران ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۷ مهندسی کاربردی در لوله های پلی اتیلن ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۷-۳ ۴۹۴ خانیرانآوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۸ راهنمای جامع تصفیه فاضلاب های صنعتی وخطرناک(قسمت اول) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۹-۵ ۳۹۷ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۹ من نجود,10سال دارم و طلاق گرفته ام ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۹-۷ ۱۲۴ آوای قلم ۵۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۰ سیستم مدیریت ریسک خستگی در صنایع و عملیات 247 ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۴-۹ ۱۶۶ خانیران ۳۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۱ سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۰-۱ ۲۵۲ خانیران ۴۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۲ مدیریت پسماند با رویکرد تبدیل پسماند یه ثروت ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۸-۸ ۳۲۶ خانیران ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۳ راهنمای کاربردی کیفی آب آشامیدنی(جلداول) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۸-۷۳-۵ ۳۸۳ آوای قلم ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۴ نانو فناوری و محیط زیست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۷-۷ ۳۴۶ آوای قلم ۴۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۵ بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE سری کتاب های تخصصی محیط زیست(20)ویژه آزمون های کارشناسی ارشد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۷-۱ ۱۹۵ خانیران ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۶ کیفیت آب آشامیدنی مشکلات و راه حل ها ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۴-۰ ۶۳۶ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۷ مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۸-۹ ۴۳۴ خانیران ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۸ امنیت جهانی آب فرصت ها و تهدید ها ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۲-۶ ۲۲۷ خانیران ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۹ روش های تقطیر خورشیدی در سیستم های نمک زدایی آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۳-۳ ۳۴۰ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۰ روش های آنالیز مواد زائد جامد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۵-۷ ۱۹۰ خانیران ۱۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۱ مرجع کامل شیمی تجزیه (ویرایش ششم) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۷-۲ ۱۲۴۰ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۲ مدیریت پروژه ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۴۰-۷ ۲۷۶ آوای قلم ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۳ شبکه های جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۱-۹ ۴۶۰ خانیران ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۴ رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی(سازمان بهداشت جهانیWHO) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۶-۶ ۶۵۴ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۵ استحصال گاز متان از محل دفن زباله ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۹-۱ ۱۳۶ آوای قلم ۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۶ تکنولوژی آب و فاضلاب همر ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۰-۳ ۹۶۸ آوای قلم ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۷ ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری: مطالعه موردی معدن مس سونگون ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۲-۵ ۱۹۲ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۸ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت ششمICDLارائه مطالب2007 POWERPOINT مطابق با استاندارد نسخه5 و پیشرفته ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۶-۰ ۱۵۸ خانیران ۳۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۹ بیوتکنولوژی محیط زیست (جلد اول) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۴-۷ ۲۷۰ آوای قلم ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۰ شناخت,پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۵-۸ ۷۶۰ خانیران ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۱ ارزیابی و واکنش فوری در امنیت سامانه های آبرسانی(AWWA) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۱-۵ ۴۸ آوای قلم ۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۲ کلیات بهداشت محیط سالواتو ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۳-۴ ۲۳۲ خانیران ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۳ رهنمود فلوراید درآب اشامیدنی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۲-۲ ۱۵۳ آوای قلم ۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۴ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت پنجم ICDL 2007اکسس Access 2007نسخه5 ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۳-۹ ۱۶۸ خانیران ۳۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۵ بهره برداری از بیورآکتورهای غشایی در مقیاس بزرگ در تصفیه فاضلاب شهری ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۹-۲ ۱۶۴ آوای قلم ۲۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۶ خودآموزگام به گام وتصویری مهارت هفتم ICDL 2007اینترنت نسخه 5 Internet ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۰-۸ ۱۷۶ خانیران ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۷ محاسبات فنی در مهندسی محیط زیست(جلداول ودوم) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۴-۲ ۷۵۰ خانیران ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۸ فرآیندهای پردازش لجن فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۷-۵ ۴۳۰ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۹ تغییر آب و هوا و محیط زیست (با مروری بر ساز و کارهای پروتکل کیوتو و توسعه پایدار) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۱-۶ ۳۲۳ آوای قلم ۶۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۰ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت سوم ICDL 2007واژه پرداز WORD 2007نسخه5 ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۸-۵ ۱۸۲ خانیران ۳۷,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۱ مهندسی فاضلاب قسمت 4و5و6دوره سه جلدی(متکف و ادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۰-۴ ۱۴۰۰ خانیران ۲,۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۲ مقدمه ای بر منطق فازی با استفاده ازMATLAB ۹۶۴-۸۰۳۳-۷۲-۲ ۱۴۰ خانیران ۲۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۳ راهنمای کاربردی مدیریت پسماند (جلداول ودوم)دوره2جلدی ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۶-۶۵-۲ ۱۱۷۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های ... ۲,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۴ مهندسی فاضلاب قسمت 1و 2 و3 دوره 3جلدی(متکف وادی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۷-۸ ۱۳۲۰ خانیران ۲,۶۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۵ غذاهای خوشمزه سویایی(45دستورپخت ساده وآسان) ۹۶۴-۹۶۰۲-۷-۰ ۱۲۰ آوای قلم ۱۷,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۶ کنار ساحل ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۵-۴ ۳۲ آوای قلم ۱۷,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۷ راهنمای عیب یابی سیستم های آبرسانی کوچک ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۶-۱ ۱۰۴ آوای قلم ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۸ ریاضیات عمومی و مهندسی:(13) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۲۶-۷ ۲۳۶ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۹ Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی... ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۴-۳ ۱۶۸ خانیران ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۰ نگاهی اجمالی به ادیان، مذاهب و فرق ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۵-۵ ۳۲۲ آوای قلم ۱۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۱ آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها (طرح تحول اقتصادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۲-۹ ۸۰ خانیران ۲۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۲ اصول مدیریت کیفیت هوا ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۵-۰ ۵۰۰ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۳ برنامه ریزی اضطراری برای تاسیسات آب: راهنمای عملی تاسیسات آب (AWWA - M19) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۳-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۲۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۴ مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی با رویکرد ایمن سازی در برابر زلزله ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۵-۹ ۳۲۶ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۵ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت پنجم ICDL XP: بانک اطلاعاتی-نسخه 4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۸-X ۱۸۴ خانیران ۳۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۶ خودآموزگام به گام و تصویری مهارت ششم ICDL XP نسخه 4 مهارت ششم: ارائه مطالب powerpoint ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۹-۸ ۱۹۲ خانیران ۳۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۷ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت سوم XP ICDL: مهارت سوم: واژه پرداز WORDنسخه 4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۶-۳ ۱۹۴ خانیران ۳۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۸ شناخت و حل مسئله در سازمان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۲-۳ ۱۵۲ آوای قلم ۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۹ تصفیه فاضلاب صنعتی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۱-۲ ۱۷۶ خانیران ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۰ محیط زیست(15) آمایش و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۳-۱ ۳۴۳ خانیران ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۱ خودآموز گام به گام وتصویری مهارت چهارم ICDL XP: صفحه گسترده EXCELنسخه4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۷-۱ ۱۷۶ خانیران ۲۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۲ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت هفتم ICDL XPنسخه 4: اطلاعات و ارتباطات Internet ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۰-۱ ۱۴۰ خانیران ۲۳,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۳ ریاضیات آماری روش های آماری(11) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۸-۲ ۲۸۲ خانیران ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۴ مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۰-۹ ۲۲۸ آوای قلم ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۵ غذای هوشمند، سلامت برتر(سویا) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۹-۳ ۳۳۶ آوای قلم ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۶ حل مسائل کتاب مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۶-۸ ۴۳۶ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۷ بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری(18) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۹-۹ ۱۶۴ خانیران ۲۶۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۸ محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۰-۵ ۲۸۰ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۹ شناخت محیط زیست (17)ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۰-۸ ۴۴۹ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۰ زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشدجلد اول (10) (رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست (کلیه گرایش ها) و مهندسی طراحی محیط زیست) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۵-۴ ۲۷۴ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۱ زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی English for the medical student ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۱-X ۲۳۰ خانیران ۳۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۲ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست - مواد زائد جامد: انگلیسی - فارسی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۰-۱ ۲۴۰ آوای قلم ۶۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۳ نمک زدایی برای تهیه آب آشامیدنی سالم (رهنمود جنبه های بهداشتی و زیست محیطی فرآیند نمک زدایی) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۶-۲ ۲۳۲ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۴ اصول و کاربردهای راکتور غشاء زیستی در تصفیه آب و فاضلاب ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۷-۹ ۳۵۶ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۵ مبانی طراحی سیستم های کلرزنی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۴-۸ ۱۰۸ آوای قلم ۶۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۶ زبان تخصصی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۰-۶ ۳۷۶ خانیران ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۷ اصول فناوری تولید کمپوست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۳-۷ ۳۳۲ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۸ GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان خود، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۱-۳ ۱۶۰ خانیران ۳۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۹ مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی(جلد اول ودوم) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۴-۶ ۱۱۹۲ خانیران ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۰ راهنمای فن آوری سیستم های آبرسانی در اجتماعات کوچک ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۳-۱ ۲۲۸ آوای قلم ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۱ محصولات جانبی گندزدایی در آب آشامیدنی (تشکیل، آنالیز و کنترل) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۱-۷ ۲۰۰ آوای قلم ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۲ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در فرآیندهای صنعتی براساس معیارهای OSHA ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۷-۰ ۲۷۲ آوای قلم ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۳ روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۸-۷ ۱۵۶ آوای قلم ۲۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۴ آموزش برنامه نویسی با MATLAB برای مهندسان مکانیک ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۸-۵ ۶۶۸ خانیران ۵۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۵ فیزیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ناپیوسته (با تجدیدنظر و تکمیل) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۳-۶ ۴۱۶ خانیران ۵۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۶ شیمی تجزیه: اصول تجزیه دستگاهی جلد سوم ویرایش 6 ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۱-۷ ۴۷۲ خانیران ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۷ راهنمای محافظت کامپیوتر از مهاجمان اینترنتی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۶-۱ ۱۶۸ خانیران ۱۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۸ تحلیل و طراحی سیستمهای آموزش الکترونیکی (مجازی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۹-۲ ۲۵۴ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۹ تحلیل مسائل کنترل دیجیتال با استفاده از Matlab و جعبه ابزار سیستم کنترل ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۷-۶ ۲۷۲ خانیران ۴۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۰ فرهنگ واژگان فنآوری اطلاعات (IT) (Information technology) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۶-۰ ۳۸۴ خانیران ۵۳,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۱ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی: رشته برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - شبکه های انتقال) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۷-۹ ۳۰۰ خانیران ۴۴,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۲ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست آب و فاضلاب انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی و اصطلاحات ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۴-۱ ۳۷۴ خانیران ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۳ فیزیک حرارت: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۳-۰ ۱۱۲ خانیران ۱۷,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۴ خودآموز تصویری و آسان Windows XP home edition ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۳-X ۲۹۰ خانیران ۳۴,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۵ اجزای ماشین (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۳-۱ ۱۱۶ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۶ شیمی تجزیه: مبانی شیمی تجزیه جلداول ویرایش6 ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۹-۲ ۵۶۶ خانیران ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۷ شیمی تجزیه: اصول الکتروشیمی جلددوم ویرایش6 ۹۶۴-۸۰۳۳-۷۰-۶ ۲۱۲ خانیران ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۸ نقشه کشی صنعتی (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۴-۸ ۱۵۶ خانیران ۱۹,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۹ احداث خزانه و پیوند گردو ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۲-۱ ۱۲۶ خانیران ۱۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۰ روشهای تولید (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۶-۲ ۹۶ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۱ فیزیک مکانیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۸-۶ ۱۸۰ خانیران ۱۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۲ مدیریت پروژه ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۸-۴ ۲۰۸ خانیران ۱۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۳ مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک" ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۴-۶ ۳۰۴ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۴ مرجع کامل و تصویری Word 2003 تا Word 2007 ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۶-۸ ۴۸۸ خانیران ۵۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۵ آموزش سریع رجیستری ویندوز: به همراه 70 ترفند کاربردی در رجیستری ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۵-X ۹۰ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۶ مجموعه تست و پاسخ مهندسی مکانیک (1) استاتیک (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۰-۹ ۲۰۰ خانیران ۱۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۷ راهنمای ارزیابی درختان گردو پسته و بادام ۹۶۴-۸۰۳۳-۱۴-۵ ۱۶۴ خانیران ۲۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۸ انتقال حرارت (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۲-۵ ۱۲۰ خانیران ۱۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۹ راهنمای جامع رفع اشکال در Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۶-۶ ۶۰۴ خانیران ۵۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۰ مجموعه تست و پاسخ مهندسی مکانیک (2): مقاومت مصالح (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۱-۷ ۱۴۸ خانیران ۱۳,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۱ آلودگی دریا ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۲-X ۲۹۴ آوای قلم ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۲ ترمودینامیک (ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۷-۹ ۱۰۸ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۳ خودآموز Windows XP برای همه ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۱-۳ ۲۳۲ خانیران ۳۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۴ ریاضی: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۷-۲ ۴۰۲ خانیران ۳۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۵ پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت" ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۰-۳ ۲۶۰ آوای قلم ۲۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۶ سویا کلید سلامتی با معرفی شیر گیاهی سویا 'غذای معجزه آسا' ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۰-۴ ۲۲۴ خانیران ۲۷,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۷ اصول و آموزش گام به گام شبکه در ویندوز XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۰-۵ ۱۷۶ خانیران ۱۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۸ e-mail را آسان بیاموزیم ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۷-۴ ۱۰۴ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۹ آموزش گام به گام نرم افزار MSC. visualnastran desktop ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۳-۹ ۴۹۲ خانیران ۵۹,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۰ فرهنگ واژگان اینترنت شبکه مایکروسافت ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۹-۰ ۵۴۴ خانیران ۵۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۱ بررسی تفصیلی سوالات دو دوره آزمون پره بورد (ارتقاء) رشته تخصصی بیهوشی سالهای 81 و 82 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۲-۰ ۲۵۲ خانیران ۳۴,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۲ راهنمای رفع اشکال در PowerPoint XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۳-۱ ۱۱۸ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۳ راهنمای رفع اشکال در Excel XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۴-X ۱۲۰ خانیران ۱۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۴ راهنمای رفع اشکال در Outlook XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۵-۸ ۱۱۶ خانیران ۱۰,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۵ راهنمای رفع اشکال در Office XP: موضوعات مشترک ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۱-۵ ۱۶۴ خانیران ۱۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۶ راهنمای رفع اشکال در Word XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۲-۳ ۱۳۰ خانیران ۱۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۷ مقدماتی بر منیفلدهای دیفرانسیل پذیر ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۸-۲ ۱۲۸ خانیران ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۸ مرور و خودآزمایی نکات برتری از اصول و فنون پرستاری و مامایی ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۴-۸ ۸۴ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۹ دوست آبی من ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۷-۱ ۱۸ آوای قلم ۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۰ پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی QBasic ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۱-۳ ۱۶۰ خانیران ۱۱,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۱ پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی الگوریتم و فلوچارت: ویژه آمادگی امتحانات و کنکورهای کاردانی ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۰-۵ ۸۸ خانیران ۶,۷۵۰ مشاهده ی جزئیات و خرید