جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۲۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۶۱۰۰۰ ريال

کاهش اثر انتشار گازهای محل دفن پسماند


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۸۸۱۸۳
تعداد صفحات :۱۶۱

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۵

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﻣﮑﺎنﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن اﻣﺮوزي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ روش دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺖ، و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش آن اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ. ذﺧﯿﺮه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﯽ آب، ﺧﺎك و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻮا اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽﻫﻮازي، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي دﯾﮕﺮ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺮارﺗﯽ1 ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﻮز، ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﻓﻮاﺻﻞ دور از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري دراز ﻣﺪت در ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ زاﺋﺪات ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻧﺘﺨﺎب روش دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. وﺟﻮد ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﻮز در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻋﺘﺮاض ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد. در ﺳﺎلﻫﺎي آﯾﻨﺪه، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﻬﻢ روش دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻮذرات ﻣﻌﻠﻖ2 و ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. راهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، راهﺣﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي از ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، راهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ابتدا شماره همراه خود را وارد نمایید(فقط برای خرید نسخه چاپی)

سپس عنوان یا عناوین کتاب مورد نظرخود را با ذکر تعداد مورد نیاز انتخاب نموده و به سبد خرید اضافه نماییددر این قسمت تعداد و عناوین درخواست شده را با دقت کنترل و در صورت نیاز ویرایش کنید

بعد از آن در قسمت سفارشات آدرس ،کدپستی و مشخصات کامل خود را وارد نمایید.

سپس طریق دریافت مرسوله بر اساس نوع پست یا پیک (ویژه تهران) را انتخاب کنید

نحوه پرداخت خود را مشخص کنید لازم به ذکر است در پرداخت کارت به کارت یا واریز بانکی سفارش شما ثبت خواهد شد و بعد از واریز مبلغ به شماره حسابهای یاد شده باید شماره فیش پرداختی را مجددا وارد نمایید تا سفارش شما تکمیل شود

در پرداخت اینترنتی همان لحظه درگاه اینترنتی بانک انتخاب شده قعال و با استفاده از رمز دوم وتاریخ کارت و CVV2پرداخت شما انجام خواهدشد

در پایان کلید ثبت سفارش را بزنید تا سفارش شما ثبت شده و بلافاصله توسط انتشارات به آدرس داده شده ارسال شود

برای خرید و امانت نسخه الکترونیکی از گزینه خرید و امانت نسخه الکترونیکی  ویا از اپلیکیشن تکتاب  استفاده کنید